5 trin til succesfuld opstart af digital hverdagstræning
Hverdagsrehabilitering via digitale redskaber som DigiRehab kan give stor gevinst for både borgere og budgetter på ganske kort tid. Jo mere intelligent opstarten gribes an, jo hurtigere ses effekten.

DigiRehab har derfor skabt en enkel, men virkningsfuld model for, hvordan digitalt understøttet hverdagstræning kan indføres mest succesfuldt - både i borgernes og i medarbejdernes øjne.

Modellen er udviklet på baggrund af erfaringer fra DigiRehabs samarbejde med de mange danske kommuner, der har valgt at anvende DigiRehab til hverdagstræning i hjemmeplejen.

5 trin til effektfuld opstart af digitalt understøttet træning

1. Aftale og opstart
DigiRehab udregner businesscase, der afdækker potentiale og muligheder i den enkelte kommunes hjemmepleje. Der kan herefter indgåes aftale om en uforpligtende prøvehandling (se mere i punkt tre) med DigiRehab i et mindre område af hjemmeplejen. På denne måde kan forudsætningerne i businesscasen samt arbejdsgangene i anvendelsen af DigiRehab afprøves effektivt.

2. Uddannelse af SOSU-personalet: Fra omsorg til hverdagsrehabilitering
Inden prøvehandlingen sættes i gang, står DigiRehab for uddannelse af både det SOSU-personale og den ledergruppe, der skal anvende DigiRehab. Uddannelsen lægger vægt på at undervise i den rehabiliterende tankegang, så personalet får en dybere forståelse for nødvendigheden af den nye indsats. Personalet klædes blandt andet på med viden om, hvordan hverdagstræning til ældre borgere kan give positiv effekt på borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet på ganske kort sigt. Derudover indeholder uddannelsen naturligvis en grundig indføring i brugen af selve den digitale platform. Se mere om uddannelsens indhold her.

3. Prøvehandling med effektanalyse i mindre område
Prøvehandlingen sker i et afgrænset område af hjemmeplejen. Det er passende, hvis 50-100 borgere sættes i gang med at træne. Under prøvehandlingen holder vi i DigiRehab tæt kontakt til både ledere og frontpersonale.

  • DigiRehab deltager i møder med ledelsen omkring arbejdsgange og informationsstrømme. Vi bidrager med input til best practise via vores erfaringer fra andre kommuner.

  • DigiRehab holder øje med, at teknologien bruges korrekt og hensigtsmæssigt. Hvis der er begynder-vanskeligheder, løser Digirehabs telefon/mail-support dem hurtigt.

  • DigiRehab justerer også i teknologien, varslinger etc., hvis behovet viser sig.


Når prøvehandlingen er slut, udarbejder DigiRehab en detaljeret effektanalyse af indsatsen. Der gives blandt andet svar på, hvor mange borgere, der har gennemført træningen  – og med hvilken effekt i fysisk formåen, funktionsevne og behov for hjælp. Normalt viser denne effektmåling et markant reduceret behov for hjemmehjælp.

I løbet af og efter prøvehandlingen kan DigiRehab og kommune sammen udfærdige en drejebog for, hvordan DigiRehab bedst implementeres fuldt ud i den pågældende kommune i forhold til fx inklusionskriterier og arbejdsgange.

Prøvehandlingen er typisk udgiftsneutral for kommunen. Den reducerede behov for hjælp skaber tids-besparelser, der rigeligt opvejer investeringen i anvendelsen af DigiRehab, både i licenser og kommunens medarbejderes egen tid.

4. Fuld implementering
Når prøvehandlingen er tilfredsstillende afsluttet, er det for mange kommuners vedkommende tid til implementering af DigiRehab i større skala. Erfaringerne fra prøvehandlingerne bruges til at skabe en gnidningsfri og velforberedt opstart i hele kommunen.

5. Driftsunderstøttelse
DigiRehab er en full-service-løsning. Vi følger op, yder teknisk support til medarbejdere og hjælper ved effektmålinger. DigiRehab har fokus på at fremsøge de gode historier, hvor selvhjulpenhed og livskvalitet er omdrejningspunktet. Vi hjælper os med at sikre, at gevinsten af træningsindsatsen høstes i form af reduceret tidsforbrug i hjemmeplejen.

DigiRehab udfører i sidste halvdel af 2018 prøvehandlinger i flere danske kommuner, heriblandt Århus Kommune, hvor vi har fået lov at følge begivenhederne tæt her på websitet og i vores nyhedsbrev. Du kan  klikke dig rundt i projektet nedenfor og blandt andet se, hvordan ledelsen i Viby-Højbjerg oplever at være involveret i en prøvehandling.

Kort om DigiRehab i Århus:

Efterår 2017: Indgåelse af aftale med DigiRehab

Primo 2018: Oprettelse af DigiRehab i Århus Kommunes journalsystem Cura. STATUS: Det har været en administrativ udfordring at få oprettet DigiRehab som ydelse i Cura, men udfordringen er nu løst, og projektet er klar til at rulle ud.Læs mere om Århus Kommunes forventninger til DigiRehab her.

Sommer 2018: Uddannelse af SOSU-personale.
STATUS: Uddannelsen af SOSU-personalet er afsluttet - måske med behov for lidt opfølgning. Sommerferien har trukket uddannelsen en smule i langdrag. Medarbejdere og ledelse er meget positive over for projektet, og generelt opleves DigiRehab som brugervenligt og enkelt at anvende. Læs mere om medarbejdernes forventninger til DigiRehab her.

Efterår 2018: Træning med ældre borgere i eget hjem via DigiRehab. Dette sker via en prøvehandling.
STATUS: Igangværende. Se, hvordan ledelsen i Viby-Højbjerg oplever en prøvehandling.

Ultimo 2018: Evaluering og effektmåling af indsatsen.
STATUS: Afventer træningsafslutning.